Algemene Voorwaarden

MULDERS BLOM ADVOCATEN & SCHEIDINGSMEDIATION

 1. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation is een maatschap (KvK: 74942417) bestaande uit natuurlijke personen (mevrouw mr. L.A. Mulders, advocaat en mevrouw mr. B. Blom, advocaat). Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation stelt zich ten doel het beoefenen van de advocatuur. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation geaccepteerde en uitgevoerde opdrachten.
 2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation. De leden van de maatschap alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Onder een geval als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om enige reden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende jaar terzake het betreffende dossier gedeclareerde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 15.000,–. Een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid dient binnen een jaar na constatering daarvan aan Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation te worden gemeld, op straffe van verval van recht.
 4. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 5. Kosten van derden zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast, zoals de door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation ingeschakelde deurwaarders en door gerechtelijk instanties in rekening gebracht griffierechten.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 7. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 8. Bij het geven van een opdracht aan Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation aanvaardt opdrachtgever dat Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation de tarieven kan wijzigen.
 9. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation mag 6% kantoorkosten in rekening brengen. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, wordt het recht voorbehouden een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen.
 10. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten.
 11. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.
 12. Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand (“RvR”) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging is de door de RvR  opgelegde eigen bijdrage verschuldigd. Verschotkosten, waaronder alle kosten aan derden, vallen niet onder het bereik van deze gefinancierde rechtsbijstand en worden aan de opdrachtgever doorbelast. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn de normale financiële voorwaarden van toepassing.
 13. Mocht de RvR de toevoeging weigeren of achteraf intrekken, dan is opdrachtgever over de door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation gewerkte uren het volledige honorarium verschuldigd op basis van een uurtarief van € 195,– (te vermeerderen met 21% BTW en 6% kantoorkosten), voorgaande behoudens eventueel afwijkende prijsafspraken tussen Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation en opdrachtgever. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf bezwaar bij de RvR in te dienen. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation namens hem of haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 14. Nadat de behandeling van een dossier door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation is afgesloten, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaren gearchiveerd en vervolgens professioneel vernietigd.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van een ieder die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. Vanaf het moment dat de zaak wordt overgedragen aan een andere advocaat zijn de algemene voorwaarden van deze advocaat van toepassing 
 17. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Gegevens / AVG

 1. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie (relatie met opdrachtgever) en voldoet daarmee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Op grond van de per mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van gegevens van de opdrachtgever door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van de gegevens van de opdrachtgever gebruik worden gemaakt bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever als cliënt).
 3. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van andere advocaten werkzaam bij Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation, Raad voor de Rechtsbijstand, of van derden in de zin van de vorige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevens uitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtnemer en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.

Klachtenregeling 

 • Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation hanteert een kantoorklachtenregeling die op elke overeenkomst van opdracht van toepassing is. het kantoorklachtenreglement is beschikbaar via de website van Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation en zal ook op verzoek worden toegezonden.

Wwft

 • Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation is als gevolg van de gelende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.