Privacyverklaring

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation, gevestigd aan Gouw 62, 1441 CR te Purmerend is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

B. Blom is de Functionaris Gegevensbescherming van Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation. Zij is te bereiken via blom@muldersblom.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerke

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • strafrechtelijk verleden;
  • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation) tussen zit. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Urios wordt gebruikt administratieprogramma (relatiebeheer, urenschrijven en declareren); Score Utica wordt gebruikt als cloudserviceprovider.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: administratieve gegevens minimaal 7 jaren conform de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.  Overige gegevens worden tenminste 5 jaren bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@muldersblom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mulders Blom advocaten & scheidingsmediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@muldersblom.nl.