Uw persoonsgegevens straks op straat omdat u aan de touwtjes trekt in uw bedrijf?

Het UBO-register: wij hadden er nog nooit van gehoord. Toch is de verwachting dat inschrijving van persoonsgegevens in dit register in 2020 verplicht wordt voor 1,5 miljoen (!) organisaties. De Eerste Kamer behandelt de Implementatiewet UBO registratie 16 juni as: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35179_implementatiewet_registratie.

Dit register houdt bij wie er in jouw bedrijf de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ zijn. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie, met andere woorden: wie er aan de touwtjes trekt. Niet onbelangrijk is dat als niet aan de verplichting wordt voldaan, dit sancties met zich meebrengt. Kortom, wij hebben ons verdiept in de vraag: wat is het UBO-register precies en wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Per wanneer?
Kennelijk was het de bedoeling dat de verplichte registratie in dit zogenaamde UBO-register al per januari 2020 in zou gaan, maar dit is niet gelukt. Het wetsvoorstel is weliswaar op 4 april 2019 ingediend, maar is pas op 10 december 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. De schriftelijke ronde bij de Eerste Kamer is voorbij, zodat de verwachting is dat na goedkeuring door de Eerste Kamer, dit wetsvoorstel vanaf het voorjaar 2020 als wet van kracht zal zijn. Organisaties die op de datum waarop de wet in werking treed ingeschreven staan in het Handelsregister, hebben vanaf dat moment anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.

Wat wordt ingeschreven?
Het wetsvoorstel houdt in dat de uiteindelijk belanghebbenden (“UBO”) van een vennootschap of een andere ‘juridische entiteit’ in het UBO-register worden gepubliceerd. Nu dit nogal een cryptische omschrijving behelst, dit betekent in normaal Nederlands: de BV & NV (met uitzondering beursgenoteerde BV en NV), stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, Europese NV/coöperatieve vennootschappen en economische samenwerkingsverbanden met statutaire zetel in Nederland en rederijen. Kortom: bijna alle ondernemingsvormen in Nederland.

Je wordt aangemerkt als belanghebbende van een van deze ondernemingsvormen als je meer dan 25% economisch gerechtigd bent of eigendomsbelang hebt, of als je meer dan 25% zeggenschapsrechten hebt. Voldoe je aan deze omschrijving, dan worden jouw naam, geboortedata, nationaliteit, woonplaats en de aard en omvang van het door jou gehouden belang in dit (openbare) register geregistreerd. Tevens wordt aanvullende informatie genoteerd ten behoeve van werkzaamheden van autoriteiten als de Belastingdienst, DNB en AFM. Deze informatie is alleen door deze autoriteiten in te zien.

Waarom dit register?
Met dit register wil de EU het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

Sanctie?
Mocht je nu niet tijdig voldoen aan de verplichting de UBO te registreren, dan kun je zowel strafrechtelijk een sanctie krijgen als een bestuursrechtelijke sanctie. Hierbij kan gedacht worden aan een geldboete (bestuursrechtelijk of strafrechtelijk) een taakstraf of zelfs hechtenis van ten hoogste zes maanden.

Kortom, verstandig om je alvast te verdiepen of je een UBO bent en zorg te dragen voor tijdige inschrijving bij de Kamer van Koophandel!

Geef een reactie